Llei Segona Oportunitat2019-09-30T09:25:33+02:00

Visita Gratuita

Llei segona oportunitat

(Preguntes freqüents)

Què és?2018-02-15T10:47:49+01:00

És un mecanisme legal que ajuda les persones que es veuen desbordades pels deutes.

Qui pot beneficiar-se d’aquesta llei?2018-02-15T10:46:57+01:00

Qualsevol persona que resideixi a Espanya i tingui dificultats per cumplir amb les seves obligacions de pagament. Sigui empresària o no.

Qui no pot beneficiar-se d’aquesta llei?2018-02-15T10:45:54+01:00

Qui hagi estat condemnat en sentència ferma per delictes sòcio-econòmics en els 10 anys anteriors.

Qui hagi estat declarat en concurs de creditors, hagi arribat o estigui negociant un acord de refinanciació o un acord extrajudicial de pagaments amb els seus creditors en els 5 anys anteriors.

Qui tingui uns deutes superiors a 5 milions d’euros.

En què consisteix?2018-02-15T10:44:39+01:00

Es tracta d’un procediment relativament senzill i ràpid. Normalment consta de dues fases:

1ª fase: Acord extrajudicial de pagaments

S’intenta arribar a un acord amb els creditors en funció de la possibilitat real de pagament que té el deutor. Els ingressos es destinen prioritàriament a cobrir les seves necessitats i les de la seva família. En funció de la capacitat económica, es proposarà als creditors la dació en pagament del pis, la devolució del cotxe, una reducció dels deutes o qualsevol altra mesura que sigui necessària, així com la quantitat mensual i el plaç durant el qual es pagarà el deute restant.

2ª fase: Concurs consecutiu

Si no s’arriba a un acord amb els creditors, es sol·licitarà al Jutge la declaración de concurs consecutiu. Consisteix en la liquidació del patrimoni que pugui tenir el deutor per pagar amb ell als creditors fins on arribi. Si no es disposa de patrimoni el concurs finalitza automàticament.

Què passa amb els deutes?2018-02-15T10:43:30+01:00

Els deutes que no s’hagin pogut pagar amb la liquidació serán exoneradas pel Jutge i el deutor quedarà lliure de tots els seus deutes. No deurà res a ningú.

Quines condicions s’han de complir perquè el jutge me exonere els meus deutes?2018-02-15T10:42:34+01:00

Per gaudir del Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI), és necessari cumplir les següents condicions:

1- Que el concurs no sigui declarat culpable (perquè fós culpable hauria d’existir frau o culpa greu, la qual cosa és difícil)

2- Que el deutor no hagi estat condemnat en sentencia ferma per delictes sòcio-econòmics en els 10 anys anteriors (cal aportar un certificat de penals per acreditar aquesta condició abans d’iniciar el procediment).

3- Que el deutor hagi intentat un Acord Extrajudicial de Pagaments (és la primera fase del procediment, que es compleix sempre).

4- Que el deutor hagi pagat els deutes generats a partir de l’inici de l’expedient (crèdits contra la massa) i pagat o cancel·lat els crèdits privilegiats (préstecs hipotecaris i el 50% dels deutes amb Administracions Públiques).

Desapareixen tots els deutes?2018-02-15T10:41:03+01:00

Sí. Desapareixen tots els deutes que no s’han pogut pagar amb la liquidació: prèstecs bancaris, mini crèdits, crèdits per al consum, factures de telèfon, electricitat, aigua, gas, despeses comunitàries, deutes amb particulars o qualsevol altre tipus de deute.
Però per això cal tenir en compte que:

Si existeix hipoteca, haurà d’haver relitzat dació en pagament de l’immoble durant la fase de liquidació.

Si ja s’havia executat la hipoteca i encara debia una quantitat perquè el deute superava el valor de l’adjudicació, aquest deute desapareixerà amb tots els altres.

Si deu a administracions publiques:

Hisenda, Ajuntament o Seguretat Social, haurà d’haver pagat la part del deute que gaudeix de privilegi. Aquesta quantitat és la meitat principal del deute.

L’altra part del deute que estigui sense pagar més les sancions, els interessos i els càrrecs seràn exonerats pel Jutge.

Recuperaré el crèdit?2018-02-15T10:39:53+01:00

Vostè disposarà d’un auto Judicial on un Jutge acordarà a concedir-li el benefici d’EXONERACIÓ del passiu insatisfet amb caràcer definitiu respecte tots els seus crèdits, incloent-hi aquells que no hagin estat expressament comunicats.

Aquest auto, li facultarà a vostè per exercir el seu dret i exigir la cancel·lació immediata de qualsevol inscripció enla que pugui vostè aparèixer, en algún fitxer d’impagaments o MOROSOS (experian-badexcug, experian-cirex, asnef-equifax o qualsevol altre) donat que vostè ja no deurà res a ningú.

Vostè recuperarà el seu crèdit podent començar una nova vida, recuperar-se patrimonialment i tornar a viure en una situació de normalitat social sense patir embargaments, persecucions ni amenaces per part dels seus creditors.

Dec diners a hisenda i a la seguretat social i no puc pagar-ho, puc gaudir del bepi?2018-02-15T10:38:49+01:00

Sí. Si no disposa de mitjans per pagar els crèdits contra la massa (deutes posteriors a la declaració del concurs) o els crèdits privilegiats (50% dels deutes amb entitats publiques), podrà obtener la remissió dels deutes sempre que accepti sotmetre’s a un pla de pagaments per cancel·lar aquells deutes en un plaç màxim de 5 anys.

Un cop transcorreguts els 5 anys, si ha complert el pla, o si no l’ha complert però al menys va destinar a aquest la meitat dels seus ingressos no inembargables, o la quarta partd’aquests si vostè es trova en risc d’exclusió social o d’especial vulnerabilitat, el Jutge li concedirà la exoneració definitiva de tots els seus deutes, inclosos els crèdits contra la massa i els crèdits amb entitats públiques.

No puc fer front a tots els meus deutes, però si pogués pagar la hipoteca de la meva vivenda, podria conserar-la o hauré de liquidar-la?2018-02-15T10:37:34+01:00

Depèn.

Si el valor de mercat de la vivenda és superior al deute hipotecari, molt probablement haurà de liquidar-la per pagar el deute hipotecari i aplicar l’excès obtingut, per pagar a la resta d’acreditors.

Si el valor de mercat de la vivenda és inferior al deute hipotecari, es trova al corrent de pagament de la hipoteca i li interessa conservar la vivenda, molt probablement el Jutge autoritzi a excloure la vivenda habitual de la liquidació dels bens i podrá conservar-la mentre continuÏ pagant l’hipoteca.

Si he d’entregar la meva vivenda per la dació en pagament del préstec hipotecari, hauré de desallotjar-la d’immediat?2018-02-15T10:37:48+01:00

No. Si vostè és candidat a gaudir dels diferents tipus de protecció que brinden les lleis als deutors hipotecaris i en risc d’exclusió (RD 6/2012 lloguer de dos anys en cas de dació en pagament, RD 1/2013 moratòria de llançament, RD 27/2012 fons social de vivendes, etc.), continuarà tenint dret a protección si es produeix la dació en pagament de la seva vivenda dins del procediment d’acord extrajudicial o al concursal. L’administrador concursal haurà de sol·licitar la concessió de les esmentades mesures al Jutge.

Hauré d’anar a judici?2018-02-15T10:35:26+01:00

No. Únicament caldrà que assisteixi a la reunió de creditors que convocarà el mediador concursal, probablement al seu despatx i a la què difícilment acostuma a assistir algún creditor. Normalment, a no ser que el mediador ho sol·liciti, no es requerirà la seva assistència a cap altre acte. Tot el procediment és escrit i el tramita el mediador concursal amb la nostra assistència.

Quins professionals intervenen?2018-02-15T10:29:20+01:00

Som experts en la Llei de la Segona Oportunitat.

Estudiarem el seu cas i l’aconsellarem la millor estrategia per gaudir el més aviat posible del seu BEPI, de la desaparició dels seus deutes.

Els nostres advocats i economistes l’assessoraran i acompanyaran durant tot el procediment extrajudicial i concursal.

Un notari, si vostè és persona natural no empresària, o el registrador mercantil, si és vostè empresari, tramitaran en pocs dies la seva sol·licitud d’inici d’acord extrajudicial de pagaments i designaran a un mediador concursal que ho gestionarà.

El mediador concursal és un profesional del Dret o de l’Economia que intentarà aconseguir un acord amb els seus creditors segons una proposta de pagament ajustada a les seves possibilitats.

En cas que no s’aconsegueixi l’acord, emetrà un informe que permetrà al Jutge dictar un Auto exonerant-lo dels seus deutes i concloure el concurs

Contacti

Empleni un breu formulari de sol·licitud i un repressentant de Eliminamostudeuda.com es posarà en contacte amb vostè en breu.

  NOM *

  TELÈFON

  CIUTAT

  CORREU ELECTRÒNIC *

  MISSATGE

  He leído y acepto la Política de privacidad y condiciones de uso del portal.*

  Acepto el uso de mis datos para la gestión del registro de usuario, de la relación comercial y ejecución del contrato, en su caso.*

  Key Soluciones Financieras S.L. CIF: B67464875 - TEL: 936111355 info@eliminamostudeuda.com Tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar el envío de la información que nos solicita y enviarle ofertas relacionadas con nuestros productos y servicios. Los datos no se cederán a terceros salvo que exista una obligación legal. Al enviar esta solicitud usted se declara informado y da su consentimiento para este uso limitado de sus datos. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

  Go to Top